PaceVT.com – Pace Virtual Tuning – Nápovìda a FAQ

PaceVT.com – Pace Virtual Tuning – Nápovìda a FAQ

Musíte mít povolený JavaScript a Cookies.

You have to have enabled JavaScript and Cookies.

Zkontrolovat znovu / Check again

Pokud se Vám tato hláška stále zobrazuje zkuste zmáèknout F5.

If you still see this message, try to press F5.CZEENG

Dnes je 16 øíjna 2014, Havel

WEB FÓRUM VT LIGA SOUT̎E GALERIE PØIHLÁSIT

PaceVT.com » Nápovìda a FAQ

FAQ


Èasto kladené otázky:

 1. Co je Virtual tuning (VT) ??
 2. Existuje nìjaký program pro Virtual tuning ??
 3. Má Virtual tuning nìjaká pravidla ??
 4. Co je to FAKE ??
 5. Co je Battle ??

1. Co je Virtual tuning (VT) ??

Úprava fotografií aut na PC. Používá se grafický editor nejèastìji Adobe Photoshop.

2. Existuje nìjaký program pro Virtual tuning ??

Ne, veškerá úprava aut se provádí v grafických editorech napø. Adobe Photoshop, Corel Draw nebo GIMP.

3. Má Virtual tuning nìjaká pravidla ??

Ano, existují tzv.Základní pravidla VTa zde jsou:

 • Nikdy nevydávám cizí díla za svá.
 • Nikdy neberu èásti již virtuálnì upravených aut a nedávám je na svá.
 • Zveøejnìním svého díla pøed ukonèením soutìže se dobrovolnì vystavuji riziku padìlání práce. Provozovatel soutìže nebude zjištovat kdo od koho kopíroval a jako bernou minci bere datum pøijetí práce do contestu.
 • Do soutìže posílám vždy jen jednu práci. Nebudou tolerovány opravy a opakované posílání prací (vyjma napøíklad opomenutí podepsáni práce).
 • Pøi zjištìní "fakera" v soutìži, bude tato práce bezpodmíneènì vyøazena a to i dodateènì po vyhlášení výsledkù.
 • Pokud bude "fake" objeven v jakékoliv práci v galeriích, bude tato práce navždy vyøazena i s celou galerii dotyèného autora.

4. Co je to FAKE ??

Fakem se ve VT oznaèují práce, kde jsou použity "kradené" souèásti – tedy ty jež jsou použity z jiné autorské práce bez povolení autora originálu.

5. Co je Battle ??

Battle je ve VT souboj dvou vtunerù. Na PaceVT.com si mùžete dat s nìkým battle na stránceBattles. Kliknìte naZaložit Battlea vyplòte nastavení battlu, kde napíšete i nick soupeøe. Pak už jen staèí poèkat až soupeø výzvu pøíjme a battle tímto ZAÈNE!!

Až oba soupeøi nahrají do battlu svou práci, tak se jejich battle objeví na stránce Aktuálních Battlù, kde bude zobrazen jako anketa na 7 dní. Vítìz pak získá body, které se zapíší do VT Ligy.

Tip: Doporuèujeme Vám domluvit si soupeøe na této stránce pro PC Battle: /…/167-vyzvy

a pro Kreslený Battle zde: /…/2440-vyzvy


© 2005-2014  PaceVT.com || pacevt@pacevt.com || by PaceVT Group || RSS

REKLAMA

Alu kola

SpeedTech.cz


Kdo je online??

STATISTIKY


Poèítadlo

Uživatelù: 3759

Obrázkù: 7795

Nejnovìjší uživ.:

sermen1859

NAŠE IKONKA

www.PaceVT.com

HTML kód

^ Nahoru ^