PaceVT.com – Pace Virtual Tuning – VT liga

Dnes zaèíná celoroèní soutìž o nejlepší designy na prkna znaèky CHOC, mùžete se pro inspiraci kouknout na jejich webové stránky:http://www.choc.cz, kde naleznete nìjaké další informace o této spoleènosti. Doufáme, že tato soutìž bude pro Vás zábavná a nalezneme v ní spousty zrealizovaných návrhù

Odmìna:

2500 – 5000Kè

+ 200 bodù v lize 2012

Zadání:

Vytvoøte návrh na sjezdové prkno. (jednostranì, èi oboustranì, dle návrhu

rozmìry: 160X50 cm (Pozor!: jde o obdélníkový formát, neøeštì tvar prkna + u vektorové grafiky je formát jedno, jen a má stejné pomìry)

rozlišení: 300dpi

Provedení: libovolné

Upozornìní: soutìž trvá celý rok, takže Vaše prkno, které navrhnete teï, mùže být zrealizováno až za pùl roku.

+ Na návrhu nesmí být žádná fotografie z internetu, èi jiná grafika, na kterou nemáte autorská práva.

Vítìzné návrhy odesílejte na

bonusovka@pacevt.com